Module Databank

Intensieve behandeling voor minderjarigen met een handicap

Functie
Behandeling
Omschrijving
Het aanbieden van gespecialiseerde multidisciplinaire opvoedkundige hulp en therapie bij de minderjarige met een handicap en zijn context. In deze typemodule zit eveneens de nodige opvang en begeleiding vervat. Na het uitvoeren van deze typemodule dient men gericht door te verwijzen voor verdere ondersteuning door een gepaste dienst of voorziening. Deze typemodule kan desgevallend worden gecombineerd met de typemodule ‘verblijf voor personen met een (vermoeden van) handicap'
Doelgroep
Status
Goedgekeurd
Code
BEHVAPH04

1. Identificatie

Sector

VAPH

Toegankelijkheid

Niet rechtstreeks

Duurtijd

730 dagen

Minimum leeftijd
0 Maanden
Maximum leeftijd
21 Jaar
Gerechtelijk

mogelijk

2. Inhoud

Methodieken

Toezicht houden Een veilige situatie creëren door observerend aanwezig te zijn om indien nodig begeleidend, verzorgend of bewakend te kunnen optreden tegen externe negatieve invloeden of tegen zichzelf.
Therapie aanbieden Een lid van het team biedt binnen een systematisch, gestructureerd, wetenschappelijk onderbouwd en (multi)methodisch proces activiteiten aan (vb. medisch-psychiatrische behandeling, individuele psychotherapie, partnertherapie, gezinstherapie, oudertherapie, groepstherapie, ...) om het functioneren van de cliënt op psychisch, sociaal en somatisch vlak te veranderen/herstellen, of om een verworven niveau te stabiliseren. In het kader hiervan kan, mits toestemming van de cliënt, externe samenwerking passen.
(ortho)pedagogische begeleiding in groep begeleiding in een milieu dat het gezinsleven aanvult of (tijdelijk) vervangt. Er is steeds een hupverlener aanwezig
Dagopvang aanbieden Het aanbieden van opvang overdag, zonder schoolvervangend karakter.
Dagbesteding aanbieden Het aanbieden van schoolvervangende activiteiten, meer bepaald opvang binnen de schooluren, waarbij er een alternatief programma wordt aangeboden, zoveel als mogelijk in samenwerking en in afstemming met een onderwijsinstelling.
Handelingsgerichte beeldvorming Het uitvoeren van handelingsgerichte beeldvorming binnen een multidisciplinair kader om tot vraaggestuurde ondersteuning te komen.

Indicaties

Crisis vanuit pedagogisch en psychiatrisch perspectief De aanleiding voor de crisis is zowel op het pedagogische als het psychiatrische vlak te situeren. Gecombineerde crisishulp is aangewezen.
Ernstige gedrags- of emotionele problemen -
Nood aan continuïteit en stabiliteit in de leefsituatie Dit verwijst naar een stabiele leefsituatie op lange termijn.
Onduidelijk perspectief Het is (nog) niet duidelijk dat een terugkeer naar huis of naar een andere reguliere opvang, na de inzet van de resp. verblijfstypemodule, mogelijk is.
Pedagogische crisissituatie een acuut beleefde noodsituatie waarin onmiddellijk hulp moet worden geboden
Geen duidelijk perspectief Het is niet duidelijk waar de minderjarige naartoe kan, na de inzet van de typemodule.
De veiligheid en/of de ontwikkeling van het kind en de draagkracht van het gezin zijn gehypothekeerd Het gevolg hiervan is dat er nood is aan een tijdelijke opvang buitenshuis. Ondertussen wordt er gewerkt aan de verbetering van de thuissituatie.
(Acute) psychiatrische problematiek hulp vanuit geestelijke gezondheidszorg is aangewezen
Uitsluitend voor jongens Enkel jongens krijgen toegang tot deze hulp of deze leefgroepen.
Problematische middelenverslaving De minderjarige heeft een voortdurende, dwangmatige drang om een psycho-actief middel (vb. drug, medicatie, alcohol) te gebruiken, met de onmogelijkheid om deze drang onder controle te houden.
Onduidelijke crisisaanleiding De aanleiding die de crisis deed ontstaan is noch psychiatrisch noch pedagogisch af te lijnen. Verdere vraagverheldering is nodig.
Mentaal/Geestelijk (hoofddomein) Mentaal/Geestelijk (hoofddomein)
Intensieve zorgzwaarte waardoor nood aan aanvullend verblijf Er is een nood aan een intensieve zorgzwaarte waardoor er een nood is aan een aanvullend verblijf buiten het pleeggezin.
Uitsluitend voor meisjes Enkel meisjes krijgen toegang tot deze hulp of deze leefgroepen.
geen perspectief van terug naar huis Er zijn geobjectiveerde aanwijzingen die erop wijzen dat (re)întegratie in het gezin binnen een afgebakende periode niet mogelijk is.
Nood aan een onmiddellijke oplossing -
Een terugkerende opvangnood Naar aanleiding van een terugkerende opvoedingscrisis of een situationeel probleem of naar aanleiding van een intensieve zorgzwaarte kan een minderjarige gedurende bepaalde periodes niet thuis wonen.
Psychische en/of psychiatrische problematiek De minderjarige heeft (vermoedelijk) een (zich ontwikkelende of acute) psychiatrische problematiek en/of psychische stoornissen. Het gaat om psychopathologie. De problemen zijn van die aard dat ze ernstig verstorend zijn in de relatie met zichzelf, de ander en de omgeving.
Nood aan een verrijkende opvang Deze is aanvullend naast een andere reguliere opvangsituatie.
"Terug naar huis" is geen expliciete keuze. Ouders en/of de minderjarige kiezen na grondig overleg niet voor een mogelijk perspectief van "terug naar huis."
Niet thuis kunnen wonen Een minderjarige kan omwille van één of meerdere problemen niet (meer) permanent of continu) thuis wonen.

Contra-indicaties

Handicapcodes

Uithoudingsstoornis Uithoudingsstoornis (CVS, fybromyalgie) (1221)
Auditieve stoornis: slechthorend Slechthorend (1251)
Psychische stoornis: gedrags- en emotionele stoornissen Gedrags- en emotionele stoornissen (1134) (bv. ADHD, ernstige gedrags- en emotionele problemen)
Visuele stoornis: blind Blind (1242)
Andere lichamelijke stoornis (exclusief zintuiglijk) Andere lichamelijke stoornis (1231)(incontinentie, epilepsie, huidziekten)
Stem- en spraakstoornis: Articulatie, vloeiendheid en ritme van spreken Articulatie, vloeiendheid en ritme van spreken,… (1261)
Stoornis van specifieke mentale functies: gerelateerd aan taal Mentale functies gerelateerd aan taal: afasie, dysfasie,... (1121)
Stoornis van de specifieke mentale functies: gerelateerd aan hogere cognitieve functies mentale functies gerelateerd aan hogere cognitieve functies, aandacht, geheugen, coördinatie, psychomotoriek, ... (1122) (bv. dementie, leerstoornissen, DCD, NLD)
GES + Om te behoren tot de doelgroep van jongere personen met een handicap met een extreme gedragsproblematiek kunnen volgende kenmerken als indicatief beschouw worden: Er is een gevaar: - voor de eigen fysieke integriteit of gezondheid - en/of voor de fysieke integriteit of gezondheid van anderen; en de jongeren stoort in zware mate het leefpatroon in een leefgroep, kan ook niet opgevangen worden binnen een gewone structuurgroep; bijkomend duiden volgende kenmerken op extreme gedragsproblemen: - vernielen van goederen van zichzelf en van anderen; een bijkomende mentale beperking of een pervasieve ontwikkelingsstoornis
(Loco)motorische stoornis: problemen met verplaatsen en manipuleren Problemen met verplaatsen en manipuleren (1212)
(Loco)motorische stoornis: problemen met zichzelf verplaatsen Problemen met zichzelf verplaatsen (1211)
Auditieve stoornis: doof Doof (1252)
Algemene ontwikkelingsstoornis van de intellectuele functies- ernstig Ernstig (1113)
Psychische stoornis: Autismespectrumstoornissen Autismespectrumstoornissen (1133) (bv. Autistische stoornis, stoornis van Asperger, desintegratiestoornis van de kinderleeftijd, stoornis van Rett, PDD-NOS)
Algemene ontwikkelingsstoornis van de intellectuele functies- licht licht (1111)
Algemene ontwikkelingsstoornis van de intellectuele functies- matig Matig (1112)
Zwakbegaafd Zwakbegaafd (1141)
(Loco)motorische stoornis: algemeen motorische stoornis Algemeen motorische stoornis (1213)
Algemene ontwikkelingsstoornis van de intellectuele functies- diep Diep (1114)
Visuele stoornis: slechtziend Slechtziend (1241)
Psychische stoornis:psychiatrische aandoeningen Psychiatrische aandoeningen (1131)

Organisatorische randvoorwaarden

Combinaties

3. Info

Contactinfo

Vlaanderen Vlaanderen